Show simple item record

dc.contributor.authorHerfjord, Ane Ulrikke
dc.date.accessioned2019-12-17T03:17:26Z
dc.date.available2019-12-17T03:17:26Z
dc.date.issued2019-12-17
dc.date.submitted2019-12-16T23:00:05Z
dc.identifier
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/21130
dc.description
dc.description.abstractBakgrunn: Familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i barneverntjenesten. I forskningslitteraturen blir dette knyttet til både ulikhet i levekår og kultur. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan disse forskjellene kommer til syne gjennom hjelpetiltakene barna og familiene mottar. Det er foretatt et analytisk skille mellom kjernebarnevern og velferdsbarnevern for å drøfte eventuelle forskjeller. Problemstillinger: Er barn med innvandrerbakgrunn forskjellige fra barn uten innvandrerbakgrunn når det gjelder sosioøkonomiske kjennetegn? Får barn med innvandrerbakgrunn andre tiltak enn barn uten innvandrerbakgrunn? Er det ulike begrunnelser og siktemål for tiltak knyttet til barn med innvandrerbakgrunn og barn uten innvandrerbakgrunn, slik foreldre og saksbehandlere ser det? Hvordan kan tiltakenes begrunnelser og siktemål relateres til henholdsvis levekårs forhold og kulturelle forhold? Metode: UNI Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU VEST) og NOVA – Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomførte i 2013/2014 en studie kalt Hjelpetiltaksprosjektet. Studien hadde fire delprosjekter, og i nærstudien fylte foreldre og saksbehandlere til 245 barn ut et spørreskjema om hjelpetiltak. Deler av disse svarene er benyttet i denne oppgaven til å besvare problemstillingene. Det er gjort krysstabellanalyse for å sammenligne barn med og uten innvandrerbakgrunn. Resultater: Det var få forskjeller når det gjaldt sosioøkonomiske kjennetegn og hvilke tiltak barna mottok. For begrunnelser og siktemål med tiltak fant jeg flere forskjeller, og kategorisert under henholdsvis kjerne- og velferdsbarnevernet fant jeg at begrunnelser og siktemål som kan relateres velferdsbarnevernet ble dominert av barn med innvandrerbakgrunn. Forskjeller som kan relateres til kultur ble funnet i form av hyppigere begrunnelser og siktemål som omhandlet voldsproblematikk for barna med innvandrerbakgrunn. Konklusjon: Levekårsfaktorer preger barn i barneverntjenesten, særlig barn med innvandrerbakgrunn. De får i noe grad tilpasset hjelp i form av økonomisk støtte. Det er viktig å ha et videre fokus på avdekking av vold, og opplæring i innvandrermiljøene om at vold i oppdragelsen er både ulovlig og skadelig. Nøkkelord: Barn med innvandrerbakgrunn, kjernebarnevern og velferdsbarnevern, levekår, kultur, vold i oppdragelsen.
dc.description.abstractBackground: Families with immigrant backgrounds are overrepresented in the Child Welfare Services (CWS). In research literature, this is linked to both differences in living conditions and culture. The purpose of this assignment is to investigate how these differences appear through the support measures the children and families receive. An analytical distinction has been made between the living conditions CWS and core CWS to discuss any differences. Aims: Are children with an immigrant background different from children without an immigrant background in terms of socioeconomic characteristics? Do children with an immigrant background receive other measures than children without an immigrant background? Are there different reasons and aims for measures related to children with immigrant backgrounds and children without immigrant backgrounds, as parents and case workers see it? How can the reasons and aims of the measures be related to living conditions and cultural conditions? Methods: In 2013/2014, UNI Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU VEST) og NOVA – Høgskolen i Oslo og Akershus conducted a study called the Hjelpetiltaksprosjektet. The study had four sub-projects, and in the close-up study, parents and case managers of 245 children filled out a questionnaire on voluntary measures. Parts of these answers are used in this thesis to answer the aims. Cross-table analysis has been done to compare children with and without immigrant backgrounds. Results: There were few differences in sociodemographic characteristics and the measures the children received. For reasons and aims of measures, I found several differences, and categorized under the living conditions CWS and core CWS, I found that reasons and aims that can be related to living conditions CWS were dominated by children with immigrant backgrounds. Differences that can be related to culture were found in the form of more frequent reasons and aims that dealt with violence problems for children with immigrant backgrounds. Conclusion: Living conditions affect children in the child welfare service, especially children with immigrant backgrounds. To some extent, they receive measures in the form of financial support. It is important to have a further focus on the detection of violence, and education in the immigrant communities that violence in upbringing is both illegal and harmful. Keywords: Children with immigrant backgrounds, living conditions CWS and core CWS, living conditions, child welfare, culture, violence in upbringing.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.rights.uri
dc.subjectchild welfare
dc.subjectvold i oppdragelsen. Children with immigrant backgrounds
dc.subjectculture
dc.subjectkjernebarnevern og velferdsbarnevern
dc.subjectviolence in upbringing.
dc.subjectlevekår
dc.subjectBarn med innvandrerbakgrunn
dc.subjectliving conditions
dc.subjectkultur
dc.subjectliving conditions CWS and core CWS
dc.titleKultur eller levekår? En kvantitativ studie av forskjeller i hjelpetiltak for barn med og uten innvandrerbakgrunn.
dc.title.alternativeCulture or living conditions? A quantitative study of differences in support measures for children with and without immigrant backgrounds.
dc.typeMaster thesis
dc.type.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.type.courseMABARN351
dc.subject.archivecodeMastergrad
dc.subject.nus762106
dc.type.programMAPS-BARN
dc.date.updated2019-12-16T23:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewed
fs.gradepass
fs.unitcode17-33-0
dc.contributor.orcid


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record