Show simple item record

dc.contributor.authorHoel, Sondre Brodersen
dc.date.accessioned2018-10-31T17:38:10Z
dc.date.available2018-10-31T17:38:10Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.date.submitted2018-06-26T22:00:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18687
dc.description.abstractThroughout the course of my internship at "Aleris ungplan" during my bachelordegree, and as an employee at a municipal institution for single minor refugees, have I gotten interested in working in the line of "single minorities". I became curious of how children seeking asylum experienced their everyday lives, and I was thinking since they are not granted permanent residence permit, if this affected their psyochosocial state of mind. My studies are based on a litterature review and covers empirical studies published between 2006-2016. During this study, I've used the following databases : Proquest, Medline, Psychinfo and Web of science. 8 articles fulfilled my inclusion criteria, and fulfill the complete dataset in my thesis. The main objective of the study has been to illuminate psychosocial challenges single minor asylum seekers meet in everyday life. This has been done by investigating what empirical research says about difficulties encountered by asylum seekers from their home country and how their rights are safeguarded. This is done by looking at what empirical research says about children who carry heavy luggage from their home country and through flight, feeling alone, living in limbo and how children's rights can be perceived absent. Two different theoretical perspectives are used in my study, social ecological perspectives and rights perspectives. The data material is analyzed according to central guidelines for thematic analysis. My literature study shows how single minor asylum seekers meet challenges in everyday life when it comes to growing up, living conditions, rights, psychosocial, school and contact with the health service. The analysis shows how asylum children experience being traumatized through a dangerous flight so as to come to a country characterized by uncertainty through the asylum process. This helps to reinforce the child’s traumatic experiences. Furthermore, it emerged how asylum children seemed to be stigmatized by not getting the basic support and rights they are entitled to through different legislation. Examples of how one can safeguard this group is that they are taken care of by caregivers with the right expertise upon arrival at the host country. It is important with measures that can help with their mental health Furthermore, it is important to follow up the rights that provides children a stable and safe life.eng
dc.description.abstractPå bakgrunn av praksisen min i Aleris ungplan under bachelorgraden min og som ansatt på en kommunal institusjon for enslige mindreårige flyktninger, har jeg fått interesse for å jobbe innenfor feltet med enslige mindreårige. Jeg ble nysgjerrig underveis på hvordan asylsøkende barn sin hverdag er. De er ikke innvilget permanent oppholdstillatelse under asylfasen og jeg lurer på hva dette har å si psykososialt. Studien min bygger på en litteraturgjennomgang og dekker empiriske studier publisert mellom 2006-2016. I forbindelse med dette har jeg benyttet meg av følgende databaser: Proquest, Medline, Psychinfo og Web of Science. 8 artikler oppfylte mine inklusjonskriterier og utgjør det komplette datasettet i min besvarelse. Hovedmålet med studien har vært å belyse psykososiale utfordringer enslige mindreårige asylsøkere møter i hverdagen. Dette er blitt gjort ved å undersøke hva empirisk forskning sier om vanskeligheter som møter asylbarna etter flukt fra hjemlandet og hvordan deres rettigheter blir ivaretatt. Dette er gjort ved å se på hva empirisk forskning sier om barn som har med seg tungbagasje fra hjemlandet og gjennom flukt, følelsen av å være alene, leve i limbo og hvordan barns rettigheter kan oppleves fraværende. Siden dette er et omfattende tema valgte jeg å avgrense studien til å fokusere på rettigheter, psykisk helse, skole og fritid. I studien min er det blitt brukt to ulike teoretiske perspektiver, sosialøkologisk perspektiv og rettighetsperspektiv. Datamaterialet er analysert etter sentrale retningslinjer for tematisk analyse. Litteraturstudien min viser at enslige mindreårige asylsøkere har store utfordringer i hverdagen når det kommer til oppvekst, levekår, rettigheter, psykososialt, skole og kontakt med helsetjenesten. Det ble funnet i analysen hvordan asylbarn opplever å bli traumatisert gjennom en farefull flykt for så å komme til et land der er preget av usikkerhet gjennom asylprosessen. Dette er med på å forsterke de traumatiske opplevelsene barnet har opplevd. Videre kom det frem hvordan asylbarn opplevde å bli stigmatisert ved å ikke få den grunnleggende støtten og rettigheter de har rett på gjennom ulike lovgivninger. Eksempler på hvordan en kan ivareta denne gruppen er at de ved ankomst til vertslandet blir tatt hånd om omsorgspersoner med den rette kompetansen. Det er viktig med tiltak som kan bidra med hjelp til deres psykiske helse. Videre er det viktig å følge opp rettighetene slik at barn får en mer stabil og trygg hverdag.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSingle minor asylum seekerseng
dc.subjectPsychosocial healtheng
dc.subjectSingle minor rightseng
dc.subjectSocial ecologyeng
dc.subjecteveryday challengeseng
dc.subjectEnslige mindreårige asylsøkereeng
dc.subjectPsykososial helseeng
dc.subjectenslige mindreåriges rettighetereng
dc.subjectsosial økologieng
dc.subjecthverdagslige utfordringereng
dc.titleEnslige mindreårige asylsøkere – Psykososiale utfordringer i hverdagen. En litteraturstudieeng
dc.title.alternativeSingle minor asylum seekers - Psychosocial challenges in everyday lifeeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i barneverneng
dc.type.courseMABARN351eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus762106eng
dc.type.programMAPS-BARNeng
dc.date.updated2018-06-26T22:00:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record