Show simple item record

dc.contributor.authorNordbø, Hanna
dc.contributor.authorDahl, Marianne
dc.date.accessioned2018-07-24T12:57:29Z
dc.date.available2018-07-24T12:57:29Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.date.submitted2018-06-12T22:01:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/17889
dc.description.abstractThe aim of this study was to contribute to knowledge of between-language problems and dyslexia, as well as knowledge of Norwegian as second language (L2) in 3rd grade school children. The test battery assessed basic reading and writing skills, language processing and neurocognition. The participants consisted of 20 children (12 boys and 8 girls) with 10 different first languages (L1), sampled from primary schools in a major Norwegian city (L2 group). The control group in this study was retrieved from the study “Speak up!” (42 3rd grade school children with L1 Norwegian) and 4rd grade normative data from Standardized test in decoding and spelling (STAS). The results showed a significantly higher score in the control - and norm group than in the L2 group at reading and writing data and verbal language tests. Results from neurocognitive tests showed no significant differences between L2 and control group in measures of short-term and working memory, a significant strength in the L2 group was found in measures of visuo-spatial skills, and a significant higher score of the control group by rapid naming. Significant correlation between scores on visual memory, reading and spelling tests were identified with correlation analysis, except from measures of phonetic words. Rapid naming and backward memory span correlated with three out of five reading tests, but not with spelling. Based on the distribution within the L2 group, additional information about individual profiles was included, showing some profiles with possible dyslexic difficulties. Further studies with a larger sample size may provide more information of the relationship between dyslexia and between-language problems.eng
dc.description.abstractFormålet med studien var å bidra til kunnskap om mellomspråk og dysleksi, samt kunnskap om norsk som andrespråk hos barn i 3.klasse. Studiens testbatteri målte grunnleggende lese - og skriveferdigheter, språkprosessering og nevrokognisjon. Utvalget bestod av 20 elever (12 gutter og 8 jenter) med 10 ulike førstespråk, fra skoler i en større norsk by (L2-gruppe). Studiens resultater ble sammenlignet med kontrolldata fra «Fortell»- prosjektet (42 3.klassinger med norsk L1), samt 4.klasse normdata fra Standardisert Test i Avkoding og Staving (STAS). Resultatene viste en signifikant høyere skår hos kontroll - og normgruppe ved mål på lese-/skrivedata og verbalspråklige tester. Nevrokognitive tester viste; ingen signifikante forskjeller ved mål på korttids - og arbeidsminne, en signifikant styrke hos L2-gruppen ved mål på visuell oppmerksomhet og visuelt minne, og en signifikant høyere skår hos kontrollgruppen ved rask benevning. Det ble funnet signifikante sammenhenger mellom skårer på visuelt minne og lese- og skrivetestene vist med korrelasjonsanalyse, med unntak av staving av lydrette ord. Rask benevning og baklengs tallhukommelse korrelerte med tre av fem lesetester, men ikke med staving. På bakgrunn av spredning innad i L2- gruppen ble supplerende informasjon om enkelte individuelle profiler inkludert, som viste enkelte profiler med mulige dyslektiske vansker. Videre studier med større utvalg vil kunne gi mer informasjon om forholdet mellom dysleksi og mellomspråk, samt styrke eller svekke indikasjonene fra denne studien.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectDysleksieng
dc.subjectMellomspråkeng
dc.subjectSpråkeng
dc.subjectSpråkprosesseringeng
dc.subjectNevrokognisjoneng
dc.subjectLogopedieng
dc.subjectBarneng
dc.subject.meshDyslexiaeng
dc.subject.meshLanguage Testseng
dc.subject.meshLanguage Developmenteng
dc.subject.meshChildeng
dc.titleHvordan skille en mellomspråklig vanske fra dysleksi? En studie av tredjeklassinger med norsk som andrespråk (L2).eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i logopedieng
dc.type.courseLOGO345eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus799999eng
dc.type.programMAPS-LOG06eng
dc.date.updated2018-06-12T22:01:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
noa.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Biologisk psykologi: 261eng
fs.gradepass
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record