Show simple item record

dc.contributor.authorRyssdal, Annbjørg
dc.date.accessioned2017-06-23T08:53:54Z
dc.date.available2017-06-23T08:53:54Z
dc.date.issued2017-06-21
dc.date.submitted2017-06-20T22:00:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/16081
dc.description.abstractDenne studien tek føre seg endringar i styringskapasiteten til Politiets tryggleiksteneste (PST) etter terrorangrepet 22. juli 2011. Hovudelementa for studien er interne strukturelle organisasjonsendringar, samordning med eksterne aktørar (POD, JD, EOS-utvalet og E-tenesta) og endring i legale og økonomiske verkemiddel. PST er ein viktig aktør i tryggleiksorganiseringa i Noreg. Organisasjonen skal mellom anna ta i vare tryggleiken i kongeriket Noreg, motverka terrorisme og førebyggje og etterforske terroråtak i og mot Noreg gjennom kontraetterretning. Målet med studien har vore å bidra med ny empirisk kunnskap om organisasjonen og ny kunnskap på tryggleiksfeltet. Etter terrorhendinga 22. juli 2011 blei PST evaluert av eit utval leia av Kim Traavik og av Gjørv-kommisjonen (NOU 2012: 14). PST gjennomførte i tillegg ei intern evaluering. Med bakgrunn i Gjørv-kommisjonen og Traavik-utvalet sine rapportar blei det føreslått ei rekke endringar for å gjere PST betre i stand til å gjennomføre sine arbeidsoppgåver i framtida. Studien tek utgangspunkt i desse endringsforslaga, og viser at PST har gjennomført ein del av dei føreslåtte endringane. Ei stor utfordring når det gjeld samfunnstryggleik og beredskap har vore samordning mellom aktørane. Her finn studien at det er tatt nokre steg i retning av meir samordning. Samordninga PST har med dei andre aktørane i studien, varierer. Det er derfor forskjell i endring ut frå kva aktør ein tek føre seg. Studien finn òg at PST har hatt høg prosentvis auke i midlar over statsbudsjettet etter 2011. Vidare tek studien føre seg endringar i dei legale verkemidla til PST, og dette blir knytt til styringslegitimitet. Arbeidsmetodane, særleg dei knytt til overvaking og borgarane sin rett til privatliv har skapt debatt i Noreg. Studien kastar lys over aktørane og argumenta rundt desse lovendringane. Balansen mellom personleg fridom og tryggleik har vore sentrale stikkord i denne debatten. Studien har nytta kvalitative intervju og dokumentanalyse for å identifisere og kartleggje endringane. Som sagt er PST sine arbeidsoppgåver å førebyggje og hindre terrortruslar mot tryggleiken i Noreg. Ein kan derfor sjå på denne studien som er bidrag til forsking på «wicked problems» (gjenstridig problem). Studien nyttar seg av ulike typar styringskapasitetar som skildrande teori og kombinerer institusjonell og instrumentell som forklarande teorieng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPSTeng
dc.subjectorganiseringeng
dc.subjectsamfunnstryggleikeng
dc.subjectberedskapeng
dc.subjectsamfunnsikkerheteng
dc.subjectetatsstyringeng
dc.subjectorganisasjonsstruktureng
dc.subjectforvaltningeng
dc.subjectsamordningeng
dc.subjectGjørv-kommisjoneneng
dc.subjectkriseeng
dc.subject22.juli 2011eng
dc.titlePolitiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskapeng
dc.type.courseAORG350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus731111eng
dc.type.programMASV-AORGeng
dc.date.updated2017-06-20T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode15-12-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record