Collections in this community

Recent Submissions

 • Norwegian export of farmed salmon − trade costs and market concentration 

  Asche, Frank; Gaasland, Ivar; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Taylor & Francis, 2019-04-24)
  While variation in unit value most commonly has been associated with quality in the trade literature, observed differences in prices between markets might also be explained by variation in market concentration and the ...
  Journal article
 • Nowcasting av norsk BNP med maskinlæringsalgoritmer 

  Valland, Rene Alexander Andersen (The University of Bergen, 2019-09-21)
  Hvordan det går med økonomien er noe som aktører i finans, bedrifter og det offentlige tjener på å vite så fort som mulig. Blant de viktigste makrotallene er veksten i bruttonasjonalprodukt, som viser verdien av alt som ...
  Master thesis
 • Nettnøytralitet og økonomiske insentiv: En tosidig markedsanalyse 

  Rosenvinge, Vegard (The University of Bergen, 2019-09-19)
  USA fjernet nettnøytraliteten 14.desember 2017, mens den vedstår per dags dato i eurosonen. Nettleverandører hevder at nettnøytraliten hindrer dem i å utnytte potensiale i infrastrukturen deres. De ønsker å tilby ...
  Master thesis
 • Lojalitetsprogram og deres innvirkning på konkurransen i drivstoffmarkedet 

  Havsgård, Kristianne Nordeide (The University of Bergen, 2019-07-09)
  Masteroppgaven min har en todelt problemstilling. Jeg ønsker først og fremst å undersøke hvordan lojalitetsprogram påvirker konkurransen i drivstoffmarkedet. Samtidig lurer jeg på om disse lojalitetsprogrammene er gunstige ...
  Master thesis
 • Kan et forbud mot prisdiskriminering fremme etablering av nettaktører i dagligvaremarkedet? 

  Orlova, Lina (The University of Bergen, 2019-07-06)
  I denne oppgaven presenterer jeg en teoretisk modell som brukes til å studere om et forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet i dagligvaremarkedet fremmer etablering av nettaktører. Jeg tar utgangspunkt i en vertikal ...
  Master thesis
 • Hemmelige kontrakter i dagligvaremarkedet 

  Gangstøe, Susanne Helen (The University of Bergen, 2019-07-09)
  I denne oppgaven tar jeg for meg kontraktene mellom produsenter og detaljister i dagligvaremarkedet. Jeg ønsker å studere forskjellen mellom observerbare og hemmelige innkjøpspriser og hvordan dette får innvirkning på ...
  Master thesis
 • Kontanter vs In-kind som bistand og eventuelle effektforskjeller for mottakerland og lokale markeder. Syriske flyktninger i Tyrkia, Libanon og Jordan. 

  Brettingen, Petter Erikssen (The University of Bergen, 2019-06-27)
  Flyktningkriser og bistand er i dag mer aktuelt enn noen gang, og har fått mye nytt mediefokus gjennom konfliktene vi har sett i Midt-Østen de senere årene, kanskje spesielt Syria-krisen. Hvordan disse flyktningene skal ...
  Master thesis
 • Velferdseffekter av et forbud mot prisdiskriminering i lys av egne merkevarer 

  Nilsen, Petter Krogh (The University of Bergen, 2019-06-27)
  Oppgaven tar for seg en modell hvor en nasjonal leverandør selger et gode til to nedstrøms detaljister som konkurrer seg i mellom. Det speiselle med analysen er at den tar utgangspunkt i at de to detaljistene allerede ...
  Master thesis
 • Utradisjonell konkurranse i den tradisjonelle drosjenæringen 

  Lindstrøm, Eirik Larsen (The University of Bergen, 2019-06-27)
  Formålet med denne oppgaven har vært å identifisere- og eventuelt kvantifisere effekten av Ubers etablering i Oslo på drosjeprisene i de berørte områdene. Med dette som utgangspunkt har jeg anvendt et diff-in-diff-design ...
  Master thesis
 • Intergenerasjonell inntektsmobilitet: En undersøkelse av persistens i inntektsulikhet mellom innvandrere og nordmenn i Norge 

  Nytun, Magnus Pettersen (The University of Bergen, 2019-06-26)
  Norge har i de siste årene hatt en økning i sosial ulikhet. En andel av denne økningen i sosial ulikhet skyldes innvandring fra lavinntektsland. Dette gjelder spesielt i Oslo. Ulike faktorer gjør at innvandrere fra ...
  Master thesis
 • Innvandra og innfødde nordmenn sin intergenerasjonelle mobilitet 

  Helset, Peder Grimstad (The University of Bergen, 2019-06-26)
  Motivert av spørsmålet om korleis det går med den norske innvandrarpopulasjonen, søker oppgåva å utforske forskjellane mellom innvandrarar og innføddes intergenerasjonelle inntektsmobilitet. For å svare på dette, estimerast ...
  Master thesis
 • Empirical Essays on Health and Aging 

  Grøtting, Maja Weemes (The University of Bergen, 2019-05-29)
  This thesis is composed of four chapters: One introductory chapter and three chapters that each include one of the three essays that make up the main body of the thesis. Common features of the essays are empirical ...
  Doctoral thesis
 • Bunching i den norske bostøtteordningen 

  Arciniegas Roa, Ricardo (The University of Bergen, 2019-06-22)
  Denne masteroppgaven undersøker om den norske bostøtteordningen kan sies å påvirke arbeidstilbudet til de som mottar støtten. For å kunne si noe om dette overordnede temaet undersøker jeg en mer spesifikk problemstilling, ...
  Master thesis
 • Finansiell risikostyring Hvilken definisjon av risiko gir porteføljen med størst nytte? 

  Vold, Erik Andreas (The University of Bergen, 2019-06-22)
  Bakgrunn: I porteføljeteori velges en portefølje av verdipapirer for å minimere risiko for en gitt forventet avkastning. Med utgangspunkt i Markowitz porteføljeteori hvor risiko er definert ved standardavvik vil andre ...
  Master thesis
 • Nedbemanning som følger av teknologisk utvikling. Har kvinner og eldre høyere risiko for å bli rammet? 

  Espeland, Helene (The University of Bergen, 2019-06-19)
  Finansnæringen har vært utsatt for store omstillingskrav som følger av teknologisk utvikling de siste tiårene. Når bedrifter må omstilles er det stor sannsynlighet for at de ser seg nødt til å nedbemanne. I perioder med ...
  Master thesis
 • Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon 

  Mildal, Kathrine Diserud (The University of Bergen, 2019-06-18)
  Målet for oppgaven er å studere levekårene til mottakere av de helserelaterte trygdeytelsene sykepenger og uførepensjon, og undersøke hvordan levekårsforskjellene mellom trygdede og ikke-trygdede utvikler seg. Som mål på ...
  Master thesis
 • After-school Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Norway 

  Hetlelid, Tevje Dolve (The University of Bergen, 2019-06-18)
  In their pursuit to boost female workforce participation, governments have introduced family policy measures with a two-fold goal: to stimulate more mothers into the labor market, and for more working mothers to work ...
  Master thesis
 • Verdi av statistisk liv i samfunnsøkonomiske analyser 

  Bjånesøy, Vilde (The University of Bergen, 2019-06-15)
  I oppgaven tar jeg for meg begrepet «verdi av statistisk liv» i samfunnsøkonomiske analyser og om det i Norge anvendes en rimelig størrelse av verdien av statistisk liv. Mange tiltak som gjennomføres på innen transport- ...
  Master thesis
 • En undersøkelse av sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst i OECD-landene: Et nytt bidrag til sentrale samfunnsspørsmål 

  Blytt, Julian Paulsen (The University of Bergen, 2019-06-15)
  Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: «Er det en sammenheng mellom ulikhet og økonomisk vekst i OECD-landene?». Spørsmålet undersøkes i en panelanalyse med fasteffekt- og førstedifferansemodeller. Stata 15.0. ...
  Master thesis
 • Opportunity and risk are twins. An investigation into algorithms. 

  Widomski, Katherine Alexandra (The University of Bergen, 2019-02-08)
  Algorithms will free up people’s time to do other things, much like computers have freed people from paper calculations. The depth and breadth of the application of algorithms is best understood through a task-based ...
  Master thesis

View more